Algemene voorwaarden

Maatschappelijke zetel:
NeorniVet bv
Kolonel Dusartplein 1/7
3500 Hasselt
België
BE 0797.997.125

Contactpersoon:
NeorniPharma
Beverlosesteenweg 129
3583 Paal
België
+32 11 96 91 02
info@neornipharma.be

1. Algemeen

Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de wederpartij onderstaande algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daarmee gepaard gaande rechtsbetrekkingen. Hierdoor accepteert de wederpartij uitdrukkelijk dat de toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden hierbij uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Er kan alleen van worden afgeweken mits onze schriftelijke toestemming. NeorniVet bv garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. In het kader van de regels van de koop op afstand zal NeorniVet bv bestellingen binnen ten minste 30 dagen uitvoeren. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief en gebaseerd op de tijdige levering van de door ons bestelde materialen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst. NeorniVet bv is niet aansprakelijk bij vertraging van de bezorger (post of koerierdienst).

3. Prijzen

Alle prijzen op de site zijn in euro's, inclusief 21% btw en andere door de klant te dragen taksen of belastingen. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Leveringskosten worden apart vermeld. Dit zijn prijzen voor goederen of diensten CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (Incoterms 2010) naar het door de koper vermelde adres binnen de grenzen van de Benelux + Frankrijk. Voor leveringen buiten de Benelux + Frankrijk worden de goederen geleverd CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (Incoterms 2010) aan de grens van de Benelux + Frankrijk, vermeerderd met de kosten voor transport en verzekering tot aan het door de koper vermelde adres.

4. Herroepingsrecht

Elke annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper en dient binnen een periode van 14 dagen te gebeuren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief eventuele accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. NeorniVet bv waakt erop dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

5. Gegevensbeheer

Indien u een bestelling heeft geplaatst bij NeorniVet bv dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. NeorniVet bv houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons privacybeleid.

6. Garantie

NeorniVet bv garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in de redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het geleverde product. Door de ontvangst van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de goederen beantwoorden aan zijn bestelling en vrij zijn van enig zichtbaar gebrek. NeorniVet bv is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven binnen de acht kalenderdagen na ontvangst of vaststelling geformuleerd worden, waarbij de datum van ontvangst geacht wordt te vallen uiterlijk 2 werkdagen nadat de goederen onze opslagplaats hebben verlaten, tenzij tegenbewijs geleverd door de koper.

7. Aanbiedingen

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Een overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging van de bestelling. Aanbiedingen van NeorniVet bv gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8. Overeenkomst

Een overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging van de bestelling. Een begin van uitvoering geldt evenwel als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud gebeurd is. NeorniVet bv behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van NeorniPharma gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

NeorniVet bv is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11. Aansprakelijkheid

NeorniVet bv is niet aansprakelijk voor schade aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg de website van NeorniPharma. De koper is gehouden de afgeleverde goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten aan de koper zullen aangerekend worden. Door de ontvangst van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de goederen beantwoorden aan zijn bestelling en vrij zijn van enig zichtbaar gebrek.

12. Eigendomsvoorbehoud

De door NeorniVet bv geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting is enkel de handelsrechtbank bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waaronder de maatschappelijke zetel van NeorniVet bv valt.

14. Wijziging voorwaarden

NeorniVet bv kan deze algemene voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.